Page 15 - Principles Based Interview
P. 15

+     การปิดการ
                      +
                           การปิดการ
                           สัมภาษณ์
                           สัมภาษณ์

                        - เปิดโอกาสให้ผู้สมัคร สอบถามในประเด็นต่างๆ                        - ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของตําแหน่งงานหรือ

                          องค์กรให้ผู้สมัครทราบ                         - ให้ข้อมูล step ต่อไป เช่น จะมีการสัมภาษณ์รอบ 2 หรือไม่


                         / ระยะเวลาในการพิจารณา


                        - อย่าบอกผลการสัมภาษณ์แก่ผู้สมัครในห้องสัมภาษณ์ทันที                         - กล่าวขอบคุณผู้สมัครสําหรับการมาเข้ารับการสัมภาษณ์
                     การสรุปผลสัมภาษณ์ร่วมกัน
                     การสรุปผลสัมภาษณ์ร่วมกัน

                        คณะกรรมการสัมภาษณ์ร่วมกัน สรุปผลสัมภาษณ์ โดยมุ่งเน้นคัดเลือก
                        คณะกรรมการสัมภาษณ์ร่วมกัน สรุปผลสัมภาษณ์ โดยมุ่งเน้นคัดเลือก

                        ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบทุกมิติ ทั้งในส่วนที่เป็น Technical และ Soft Skill
                        ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบทุกมิติ ทั้งในส่วนที่เป็น Technical และ Soft Skill

                        (Competency) ที่ต้องใช้ในการทํางานนั้นๆ และให้เหมาะสมกับตําแหน่งที่เปิดรับ
                        (Competency) ที่ต้องใช้ในการทํางานนั้นๆ และให้เหมาะสมกับตําแหน่งที่เปิดรับ


                        รวมถึงมุมมอง ทัศนคติและพฤติกรรมการแสดงออกของผู้สมัคร
                        รวมถึงมุมมอง ทัศนคติและพฤติกรรมการแสดงออกของผู้สมัคร
                        ให้สอดคล้องไปกับหลักองค์กรของ KKP
                        ให้สอดคล้องไปกับหลักองค์กรของ KKP

                                                                                            Internal use only
   10   11   12   13   14   15   16