Page 5 - Principles Based Interview
P. 5

่
                                    บทบาทหน้าทีของ


                                                    vs.              Recruiter


                   มีบทบาทในการตั้งคําถามที่เน้นด้าน                         Recruiter มีบทบาทในการถามคําถาม


                   Technical Skill (70%) คือ ความรู้                         soft skill (30%) คือ คําถามที่มุ่งเน้น


                   ความเข้าใจในเนื้องาน ประสบการณ์                          ทัศนคติ การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ


                   การทํางาน หรือความรับผิดชอบใน                           หรือการทํางานร่วมกับผู้อื่น สําหรับใช้


                   เนื้องานที่ทํา และเพื่อใช้ประกอบการ                        ประกอบการพิจารณา ว่าผู้สมัครนั้นมี


                   พิจารณาว่าผู้สมัครรายนี้มีความรู้                         ทัศนคติและแนวทางในการทํางานสอด


                   ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหน่ง                           คล้องกับหลักองค์กรของ KKP หรือไม่


                   งานที่เปิดรับหรือไม่

                     หลักการสำคัญในการสัมภาษณ์
                     แบบ Targeted Selection


                     พฤติกรรมในอดีต ทํานายพฤติกรรมในอนาคต :                     วิธีนี้เป็นวิธีที่จะสามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานของผู้สมัครในตําแหน่งงานนั้นๆ


                     โดยจะต้องรวบรวมและพิจารณาจากตัวอย่างของวิธีปฎิบัติงานที่เคยทําในอดีตเพื่อ                     พิจารณาแนวโน้มว่าหากผู้สมัครร่วมงานกับเรา จะมีหลักการคิดและพฤติกรรมอย่างไร                                                                                         Internal use only
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10