Page 7 - Principles Based Interview
P. 7

ตัวอย่าง คําพูดที่สื่อให้เห็น STAR

              ผมได้ตัดสินใจ/ ผมได้ทํา/ ผมได้คิด/ ผมได้วางแผน

                                                 ตัวอย่าง การกระทํา ที่สื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ลงมือทํา


                                          รวบรวม/ วิเคราะห์/ จัดระบบ/ตัดสินใจ/เลือก/


                                      จัดความสําคัญ / จัดเวลา / สอน / ทําให้ดู /อธิบายให้ฟัง     คําพูดที่อาจเป็น STAR ปลอม
                               ผู้สมัครจะอธิบายเป็นหลักการ / ทฤษฎี ซึ่งเป็นข้อมูลที่เตรียมตัวมา                                คําตอบจะเป็นประโยคที่คลุมเครือ ดูดีแต่ไม่เจาะจงถึงสิ่งที่ทําจริงๆ                                       ตัวอย่างของคําพูดที่สื่อให้เห็น STAR ปลอม เช่น                             ผมคิดว่า / ผมน่าจะทํา / ที่ผ่านมาเราช่วยๆ กันคิด / ทีมเราจะร่วมกันทํา

       หลีกเลี่ยงใช้คําว่า "สมมุติ"

                           ไม่ควร ใช้คําถามที่เป็นการตั้งสถานการณ์สมมุติขึ้น เช่น ถ้าคุณต้องเจอ


                           สถานการณ์แบบนี้จะทําอย่างไร? เพราะถ้าเราถาม "คําถามสมมุติ" ผู้สมัคร

                             ก็จะตอบ "คําตอบสมมุติ"กลับมา ซึ่งจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้สมัครทําจริงๆ หรือ


                                              หมายถึง STAR ปลอมนั่นเอง


    เมื่อเจอ STAR ปลอมต้องทําอย่างไร
                            เวลาผู้สมัครเล่าสถานการณ์ในการทํางานให้กรรมการฟัง สิ่งที่กรรมการต้อง


                            ทําต่อคือ ควรถามเจาะเพื่อให้ได้ข้อมูล และ ให้ผู้สมัครยกตัวอย่างสถานการณ์

                              หรือ การลงมือทํางานที่เกิดขึ้นจริงๆ เพื่อให้เห็นถืงพฤติกรรม และ ให้ได้


                              STAR ที่แท้จริงว่าผู้มัครได้ลงมือทํางาน และ เคยมีประสบการณ์ทําจริงๆ

                                                                                           Internal use only
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12